KİRALAMA ŞARTLARI

GENEL SATIŞ KOŞULLARI

İşbu sözleşme ile kiralayan VANLIOĞLU OTOMOTİV . bu kira sözleşmesinde tanımlanan vasıtayı (bu sözleşmede ‘’vasıta’’ olarak belirtilecektir) sözleşmede adı ve adresi geçen KİRACI’ya kiralanmıştır. VANLIOĞLU OTOMOTİV iş bu sözleşmede VANLIOĞLU OTO KİRALAMA olarak anılacaktır.KİRACI, vasıtayı bu sözleşmede belirtilen koşullara uygun olarak kullanmayı (kiralama süresi, dönüş istasyonu vs.)kira ücretini ödemeyi ve genel satış koşullarını kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.Sözleşmeyi imzalamakla KİRACI şahsına ait ve şahsından kaynaklanan tüm yükümlülükleri kabul etmiş olur. KİRACI’nın sözleşme üzerinde beyan ettiği adrese yapılan tüm bildirimler geçerli sayılacaktır.

1- KİRACI vasıtayı, stepnesini, tüm lastikleri, vasıtaya ait belgeleri, aksesuar ve teçhizatı ile birlikte teslim aldığı gibi vasıtanın kiralandığı şehirde veya sözleşmede belirtilen başka bir yerdeki VANLIOĞLU OTO KİRALAMA istasyonuna, belirtilen günde iade ve teslim edecektir. Bütün uzatmalar için VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’ya başvuracak ve VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI, kiralanan araç için yol bulma cihazı (navigasyon), bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilavehizmetler talep ettiği taktirde ilave ücretini ödemekle yükümlüdür.

2- Vasıta aşağıdaki açıklanan şekillerde kullanılmayacaktır:
a. Açık veya gizli bir gelir karşılığında yolcu veya mal taşımasında,
b. Herhangi bir vasıta ya da treyleri itmekle veya çekmekte,
c. Gümrük mevzuatına ve diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınmasında veya diğer gayri kanuni işlerde,
d. Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya ek sürücü olarak belirtilmeyen bir sürücü tarafından,
e. Motorlu sporlarda (yarış, sürat tayini, ralli, sağlamlık ve hız denemeleri dahil),
f. Vasıtaya zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak yük / eşya taşınmasında,
g. Vasıtaların marka ve modelini dikkate alarak kiralama amacına uygun olmayan şekilde yer ve şartlarda (arazi, dağlık arazi, kum, bataklık, dere yatağı vs. gibi) ve amaçları dışında teknik yapılarına ve tahammül güçlerine uygun olmayan yer ve yollarda, kısaca olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında

3- Vasıtanın kullanımı:
a. Vasıtanın durumuna göre en az 1,2 veya 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip KİRACI ve/veya sözleşmede belirtilen ek sürücü tarafından kullanılacaktır. Sürücünün ehliyet durumuna göre (aday sürücü vs. olması durumunda)VANLIOĞLU OTO KİRALAMA, KİRACI’dan ek güvence bedelleri ve/veya kiralama bedeline ek teminat bedelleri tahsil edebilecektir. KİRACI’nın ve/veya ek sürücünün aday sürücülüğünün iptal olması durumunda da sürücü derhal aracı iade ile yükümlüdür. Aksi halde doğacak tüm adli ve idari yaptırımlardan vs. tüm zararlardan sorumlu olacaktır.
b. Sürücü, Genel Kiralama Bilgileri ve koşulları broşüründe belirtilen yaş sınırını geçmiş olmalıdır.
c. Vasıta, KİRACI tarafından kira başlangıcında sözleşme üzerine isim/isimleri kaydettirilen, (a) ve (b) maddelerinde tanımlanan sürücü ile ilgili koşullara uyan şahıslar (ek sürücü/sürücüler) tarafından da kullanılabilir.
d. KİRACI, kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin bu kontratın tüm koşullarına uymasını tamamen sağlamakla yükümlüdür. Aksi halde doğabilecek tüm sonuçlarından tamamen KİRACI sorumludur.

4- KİRACI , VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın isteği üzerine aşağıda belirtilenleri, VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın belirlediği şartlarda ödemekle yükümlüdür. a. Yürürlükte olan fiyat listesine göre kiralanan gün sayısı üzerinde hesaplanan kiralama bedelini, b. KİRACI, imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin Hasar Sorumluluk Güvencesi/CDW), Araç Süper Hasar Sorumluluk Güvencesi (SCDW), Araç Hırsızlık Güvencesi (TP), İhtiyari Mali Mesuliyet (İMM), Ferdi Kaza Güvencesi (PAI) bedellerini, mini hasar güvencesini (MI), zorunlu mali mesuliyet güvencesi (ZMM), VANLIOĞLU OTO KİRALAMA tarafından KİRACI’ya bedelini ödemek koşulu ile sunulacak poliçe paketlerini, kiralama sonunda ortaya çıkabilecek tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, vasıtayı teslim aldığı yakıt seviyesinden daha düşük bir seviyede teslim etmesi durumunda eksik kalan akaryakıt bedelinin en az %30’u oranında hizmet bedeli ile birlikte akaryakıt tutarlarını, c. KİRACI’nın araç kiralaması esnasında muafiyetli sorumluluk güvence paketini, bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; Kiracı, VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’ kira sözleşmesi boyunca meydana gelen kazaya ilişki olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs) eksiksiz temin ederek VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’ya iletmesi durumunda, söz konusu kazadaki hasar ve bedelinin VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın belirleyeceği muafiyet tutarı kapsamındaki tutarını ödemekle yükümlü olacaktır. Bu bedelin üstünde kalan tutarlar ise VANLIOĞLU OTO KİRALAMA tarafından VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde olmak üzere genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacakır. KİRACI’nın Süper Hasar Güvence Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; KİRACI, Süper Hasar Güvence Paketi VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’ya söz konusu kazaya kazaya ilişkin olarak sözleşmede ve yasal mevzuatta temin etmesi gereken evrakı (kaza tutanağı, alkol raporu vs) eksiksiz temin ederek VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’ya iletmesi durumunda VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın poliçesinin içeriği ve limitleri dahilinde genel kasko koşulları çerçevesinde değerlendirmeye alınacaktır. KİRACI’nın Süper Hasar Güvence Paketi ile birlikte Mini Hasar Güvence Paketi bedelini ödeyip tercih ettiği durumda; VANLIOĞLU OTO KİRALAMA tarafından belirlenen belli miktarın altında kalan hasar tutarlarını KİRACI, tutanağa gerek olmaksızın VANLIOĞLU’na doğru eksiksiz bir şekilde yazılı bir beyan oluşturması sonucu VANLIOĞLU tarafından belirlenen tutarın altında kalan tutarlara ilişkin ödeme yapmayacaktır. Şayet poliçelerin kapsamına girmeyen ve/veya genel kasko koşulları uyarınca kabul edilmeyen hususların mevcudiyetinde (örneğin; KİRACI’nın alkol ve uyuşturucu kullanırken araba kullanması, kaza rapor ve tutanaklarını, alkol raporunu temin etmemesi vb.) ise söz konusu hasar bedelinin tamamı KİRACI tarafından ödenecektir. d. KİRACI, kaza yaparsa Hasar Sorumluluk Güvencesini (CDW) kabul etmediği takdirde sorumlu olduğu miktarı, Ancak kaza durumunda, KİRACI’ya alkol, uyuşturucu ya da başka bir nedenden dolayı (genel trafik kaidelerine uyulmaması) ceza verilmişse, VANLIOĞLU , KİRACI’dan kazadan dolayı oluşan hasarların tamir bedellerini, kazadan dolayı meydana gelen tüm masrafları tazminatıyla birlikte isteme hakkını kazanır. Kiralama başlangıcında kiralamanının yaklaşık tutarına karşılık bir ön provizyon, KİRACI’nın kredi kartından bloke edilir. KİRACI ön provizyon ile yapılan kira bedeli, hasar, zarar bedeli tahsilatlarına itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. e. KİRACI’nın kirası altındaki oto çalınırsa, Araç Hırsızlık Güvencesi (TP) kabul etmediği takdirde, aracın veya donanımın bedelini güncel satın alma maliyetlerine göre ödemekle yükümlüdür. f. Aşağıdaki hususlar güvence kapsamında girmemektedir ve güvence tarafından karşılanmamaktadır. İş bu sebepten bu hususlar KİRACI tarafından karşılanmalıdır. • Kazaya bağlı olmaksızın lastik yarılması, jantta oluşan hasarlar • Jant kapağı ve stepne çalınması • Ruhsat, plaka, yangın söndürücü ve ekipmanların zarar görmesi • Aracın anahtarının kaybı ve/veya kullanım kaynaklı olarak araç anahtarının zarar görmesi • Güvence kapsamına girmeyen araca verilen her türlü zarar. g. Araç çalınmalarında genel kasko kuralları geçerli olup, aşırma benzeri güvence firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği, kasko kapsamına dahil edilemeyen ve güvence şirketlerinin ödeme yapmadığı durumlarda, KİRACI araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi peşinen kabul eder. h. VANLIOĞLU, araç içinden çalınan veya aşırılan eşyaların tazmininden sorumlu tutulamaz. i. KİRACI, 3. şahıslara verilen Zorunlu Trafik Güvencesi kapsamı dışında kalan hasar bedellerini ödemekle yükümlüdür. Ancak KİRACI, iş bu kira sözleşmesinde belirtilen ihtiyari Mali Mesuliyet (İMM) güvence bedeli primini ödemesi halinde söz konusu hasar bedelinden (Türkiye güvence ve Reasürans Şirketleri Birliği güvence Genel Şartları dahilinde) İMM poliçesinde kiralanan araç için belirtilen bedel kadar muaftır. j. KİRACI, kira sözleşmesi anında prim bedelini ödediği Ferdi Kaza güvencesi kapsamındaki bedel tutarınca muaftır. Bu miktarı aşan kısımlardan KİRACI mümhasıran sorumludur.

5- KİRACI, söz konusu vasıtayı hem mekanik hem de kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, vasıtada hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. (Kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında) KİRACI sağlam ve iyi durumda teslim aldığıaraçta, kullanım hatası nedeni ile ve / veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan ve trafik güvencesi kuralları kapsamında, güvence firmalarından talep ve tahsil edilemeyenher türlü mekanik, elektrik ve sair 3. Kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahüt eder. (Örneğin, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzıman dağılması, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulması suretiyle ortaya çıkan hasarlar, lastik ve jant gibi aksamlara zarar verilmesi, alkollü araç kullanma vb) KİRACI’ya verilen araçta herhangi bir surette hasar meydana gelmesi halinde 30 $ karşılığı hasar takip bedeli alınacaktır.

6- KİRACI, teslim aldığı aracın bakımlarının düzenli yapılması amacı ile aracı teslim aldığı tarihten itibaren teslim etme tarihine kadar düzenli olarak kontrollerini yapacak ve gerektiğinde bakım için teslim aldığı ofise teslim edecektir. Aksi halde doğacak zararlardan KİRACI sorumlu olacaktır.

7- KİRACI tarafından kullanılan ve yukarıda belirtilen vasıta, trafik güvencesi şartları ile korunmuştur. KİRACI, kendisini, 3. Şahıslar ve kiralanan araç için, hasar ve muafiyeti sağlamak için, kira sözleşmesinin imza anında kendisine sunulan hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet ve ferdi kaza güvenceleri ile koruma sağlamak istediği takdirde, bunlara ait teminat prim bedellerini ayrıca ve ek olarak peşin ödemek suretiyle istifade etmek hakkına haizdir. Aksi takdirde her türlü idari cezai ve hukuki (tazminatlar, cezalar vs.) sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ait olacaktır. Ancak KİRACI vasıtanın ya da karoserinin üst kısımlarında olan darbeler sonucu (Köprü, Balkon, dal ya da her nesne tarafından oluşan) meydana gelen hasar bedellerini, trafik güvencesi ve hasar güvencelerini kabul etmiş olsa dahi, ödemekle yükümlüdür. KİRACI hasar muafiyet güvencesi (Hırsızlık, hasar, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvencesi) kabul etmiş olmasına rağmen aşağıda belirtilen koşullarda vasıtanın zarar görmesi durumunda hasar sorumluluğunu ve buna ilişkin giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder: a. Kaza anında alkollü ve / veya uyuşturucu etkisi altında ise,
b. Yasal hız sınırının aşıldığı durumlarda (Kaza tespit raporunda kazanın hız nedeniyle meydana geldiğinin belirtilmesi)
c. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği ve alkol raporunun alınmadığı durumlarda, kasıtlıkazalarda,
d. Trafik yasaklarına aykırı vasıta kullanılması halinde,
e. KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü / sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve / veya hasarlarda,
f. Türkiye Güvence ve Reasürans Şirketleri Birliği kasko poliçeleri genel şartları gereğince kasko bedelinin ödenmediği hallerde ve / veya güvence şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı hallerde.

8- KİRACI ve diğer yetkili sürücüler ( ek sürücü ) kira süresi içerisinde kaza olması durumunda VANLIOĞLU OTO KİRALAMA güvence şirketinin çıkarlarını korumak için aşağıdaki önlemleri yerine getirmek zorundadır: a. İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
b. Çift taraflı kazalarda tarafın / tarafların ehliyet, ruhsatve trafik güvence poliçelerinin fotokopisini, fotokopinin mümkün olmadığı durumlarda bilgilerini ( sü no, verildiği il, trafik güvence poliçe numaralarını ve güvence şirketinin isim vs.) almak,
c. Sorumluluğu veya suçu kabullenmemek,
d. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan vasıtayı terk etmemek,
e. Maddi, ölümlü ve cismani zararla sonuçlanan bir kaza vukuunda durumu derhal en yakın polis görevlilerine veya ilgili mercilere bildirmek,
f. Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları en geç 24 saat içerisinde ilgili ofise veya en yakın VANLIOĞLU OTO KİRALAMA ofisine ulaştırmak.

9- VANLIOĞLU OTO KİRALAMA, hiçbir şekilde KİRACI tarafından vasıtada taşınan ya da bırakılan herhangi bir malın kaybından sorumlu tutulamaz. KİRACI, kiraya verenin bahsedilen türde bir kayıp ya da hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

10- Vasıtanın KİRACI tarafından kullanılmadığı zamanlarda KİRACI olası kaza ya da hırsızlıkları önlemek için gerekli tedbirleri almak ve vasıtanın kapılarını kilitlemekle yükümlüdür. Vasıtanın çalınması halinde KİRACI, vasıtanın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ve ilgili emniyet makamlarına haber verdiğini kanıtladığı takdirde sorumluluktan kurtulacak ve Hırsızlık Güvencesi’nden (TP) yararlanacaktır.

11- 3. Şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri aracın zorunlu trafik güvencesi limitleriyle sınırlı olup, poliçe limitlerini aşan ve / veya maddi, manevi zararlar dahil meydana gelecek tüm sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir.

12- VANLIOĞLU OTO KİRALAMA vasıtanın üretimini yapmadığından, vasıtanın ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

13- KİRACI, kendisine teslim olunan aracı / araçları, ticari kazanç maksatlı olarak yorumlanabilecek bir şekilde yük veya yolcu taşıma amacı başta olmak üzere tescil ve trafik belgelerinde yazılı maksadın ve / veya bu Sözleşmeyle belirlenen kullanım amacının haricinde hiçbir maksatla kullanmayacak işbu Sözleşme kapsamında kullanımı için verildiğini; ayrıca, burada yazılı kullanım amacının dışına çıkarsa, bunun, Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu dahil ilgili tüm mer’i mevzuat çerçevesinde doğuracağı her türlü sorumluluk ve riskin münhasıran kendisine ait olacağını, VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’ya herhangi bir sebep ve surette gelebilecek tüm idari, adli ve cezai yaptırım ve sorumlulukların ve uğranılan zararların fer’ileriyle birlikte kendisine derhal rücu edilebileceğini bilmekte ve tüm bu husuları aynen kabul etmektedir.

14- KİRACI, kiralanan araçların hiçbir şekilde başka bir şahıs veya kuruluşa kiraya verilmeyeceğini , hangi neden ve koşul altında olursa olsun Kira Anlaşması ve Genel Satış Koşulları üzerinde ismi yazılı olmayan bir kişiye kullandırılmayacağını veya satılmayacağı husularını kabul ve taahüt eder. Aksi durumun tespiti halinde, VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın hasar güvenceleri geçerli olmayacak ve tüm zarar ve ziyanlar, KİRACI tarafından karşılanacaktır. Ayrıca, aracın, başka bir şahsa kiraya verildiğinin veya kullanıldırıldığının tespiti halinde, VANLIOĞLU OTO KİRALAMA’nın ilgili araç için fatura ettiği araç kira ücretinin 3 katı kadar cezai ücret talep etme hakkı saklıdır. Söz konusu aracın başka bir kişiye satılması veya satılmaya teşebbüsü halinde, VANLIOĞLU’nun en az araç değeri kadar bir ücreti, cezai şart talebi olarak talep ve tahsil etme hakkı saklı olacaktır. KİRACI, VANLIOĞLU’nun bu tür taleplerini, nakden ve defaten, ilk talepte karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

15- ‘’ KİRACI’dan kaynaklı olarak aracın trafikten men edildiği ve / veya aracın trafiğe çıkışına engel olduğu, kullanımına imkan verilmeyen durumlarda kullanılmayan günlerin kazanç kaybı, aracın otoparka çekilmesi durumunda tüm otopark masrafları, adli ve idari cezalar düzenlendi durumlarda bu cezalar, trafikten men edilmesi sebebi ile doğmuş ve doğacak tüm zararlar vs. her türlü masraf KİRACI tarafından karşılanacaktır. Aracın otoparktan alımına ve sürecine takibine ilişkin olarak da gerekli işlemleri VANLIOĞLU gerçekleştirecek olup, bu işlemlere ilişkin doğacak masrafları vs ‘ de KİRACI karşılayacaktır. VANLIOĞLU, bu bedelleri KİRACI’ya kiralama bedeli ile birlikte hizmet bedeli olarak fatura edecek olup, KİRACI, VANLIOĞLU’nun kiralama dönemine ilişkin olarak doğmuş ve doğacak tüm zararlarını karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.

16- KİRACI, araçları Türkiye sınırları dışına çıkaramaz. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır. VANLIOĞLU’nun onayı olmaksızın yurtdışına çıkarılan aracın talep edildiği halde iade edilmemesi durumunda da araç bedeli KİRACI tarafından karşılanacaktır.

17- KİRACI mal ve yolcu taşıdığı takdirde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek hasarlardan VANLIOĞLU sorumlu tutulamaz, sorumluluk münhasıran KİRACI’ya ve / veya sürücüsüne aittir. KİRACI’nın bu taşımayı usulsüz olarak yerine getirmesi durumunda VANLIOĞLU’na yöneltilecek her türlü idari ve adli cezalar KİRACI’ya fatura edilecektir. Buna ek olarak sözleşme konusu aracın trafikten men’ine karar verilen durumlarda da trafikten men edildiği gün süresince kiralama bedeli işletilecek olup, bu hususa ilişkin olarak da doğacak ek masraflar vs. VANLIOĞLU doğmuş ve doğacak tüm zararları KİRACI tarafından karşılanacaktır.

18- KİRACI’ya köprü, otoyol vb geçişler için OGS, HGS vb geçişleri tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir.

19- VANLIOĞLU, ilgili araca kesilen trafik ceza tutanakları üzerinde yazan bedelleri peşinen ilgili kurumlara ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu bedeller kiracıya rucü edilecektir. VANLIOĞLU söz konusu cezalara ilişkin erken ödeme indirimi vs. herhangi bir bedel indirimi talep etmeyecektir. VANLIOĞLU trafik cezası ile ilgili hizmet bedeli talep etme hakkını saklı tutar.

20- Araçlarda kullanılan yakıt markası KİRACI’nın insiyatifinde olup, yakıt hatalarından kaynaklanan arızaların masrafları KİRACI tarafından karşılanacaktır. Yakıt kaynaklı oluşan zararlarının karşılanmasıyla ilgili, Petrol şirketleri ile KİRACI muhatap ve sorumlu olacaktır. KİRACI, sözleşme konusu araçlarda kullanılan yakıt markası konusunda seçim hakkına sahipse de araçların kullanım kılavuzlarında belirtilen kalitede yakıt kullanılmaması sebebi ile doğacak hasarın giderilmesine ilişkin bedeller, KİRACI’ya ayrıca fatura edilir.

21- KİRACI’nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikler vasıtayı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, VANLIOĞLU’na bahsedilen vasıtayı nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır. KİRACI vasıtanın VANLIOĞLU tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. VANLIOĞLU, vasıtanın geri alınması sırasında vasıtada bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir.

22- VANLIOĞLU, herhangi bir sebep göstermeksizin kira anlaşmasını ve bu sözleşmeyi fesih edebilecektir. Bu fesih sebebi ile KİRACI her ne nam altında olursa olsun VANLIOĞLU’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde teslim edilmeyen her gün için kiralama bedeli işletilmeye devam edecektir. Fesih bildirimini müteakip 3 gün içerisinde de aracın teslim edilmemesi halinde ise VANLIOĞLU, KİRACI hakkında TCK kapsamında emniyeti suiistimal suçunun oluşması sebebi ile resmi makamlara bildirimde bulunacaktır.

23- KİRACI, ödemeleri kredi kartı veya voucher ile yapılacaktır. Ayrıca, cari hesapla çalışılan KİRACI’lar ödemelerini fatura karşılığı belirlenen sürelerde yapacaktır. KİRACI, kira bedelinin ve sözleşme kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) avans faizi oranının iki katı tutarınca temerrüt faizi ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

24- KİRACI, kiralama yaptığı süre boyunca VANLIOĞLU’nun kiralama yapan müşterilerine uyguladığı Sadakat Programı’ndan faydalanacaktır. KİRACI’nın bu programda oluşan kazanımları kiralama yaptığı günden itibaren 2. Yılın sonunda sıfırlanacak olup iş bu sebepten de kiracı, kazanımlarını kiralanmasını takip eden günden itibaren 2 yıl içerisinde kullanmakla yükümlü olacaktır. KİRACI, kullanmadığı ve sistemden düzenli olarak silinen puanları için VANLIOĞLU’dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

25- KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği taktirde hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında, KİRACI’sı ve / veya sözleşmede belirtilen Yedek Kullanıcı dışında kullanması ve / veya yasalara aykırı şekilde araç kullanması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir güvence ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunmayacağını bildiğini beyan etmektedir.

26- VANLIOĞLU OTO KİRALAMA ilişkin olarak gerçekleştireceği hizmet ve mal alım satımı ve diğer işlemler nedeniyle kendisine tebliğ edilecek faturaların yalnızca, Vergi Usul Kanunu uyarınca elektronik ortamda oluşturularak bildirmiş olduğu e-posta adresine gönderileceğine onay verdiğini kabul ve beyan etmektedir. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça KİRACI’ya haricen bir kağıt fatura tebliğ edilmeyecektir. KİRACI’nın bildirmiş olduğu e-posta adresinin doğruluğuna ilişkin tüm sorumluluk KİRACI’ya aittir. E-mail adresinin hatalı bildirilmesi, kullanım dışı olması vs. durumlarında faturanın iletilmemesi halinde KİRACI, VANLIOĞLU’dan her ne nam altında olursa olsun bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. Bu durumda da VANLIOĞLU OTOMOTİV’in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

27- Yazılı olmadığı takdirde bu hüküm ve koşullardaki herhangi bir değişiklik ya da ek geçersizdir.

28- KİRACI, kira bedelinin ödenmemesi durumunda hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir talebinde bulunması halinde VANLIOĞLU OTOMOTİV’in teminat göstermeksizin ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir kararı almaya yetkili olduğunu kabul ve taahhüt eder.

29- KİRACI, kiralamadan kaynaklanan sözleşmesel ve yasal tüm ödemelerin kiralama başında ibraz etmiş olduğu kredi kartından çekilmesine şimdiden muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

30- KİRACI, VANLIOĞLU OTOMOTİV’in defter kayıtlarının ve belgelerinin HMK madde 193 uyarınca geçerli, yeterli kanuni delil olduğunu peşinen kabul eder.

31- Bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde RİZE Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.